SITE POLICY

นโยบายการใช้งานเว็บไซต์

SITE POLICY

นโยบายการใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย Surutto KANSAI Co., Ltd. (ซึ่งต่อไปนี้เรียก "บริษัท")

ขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้เว็บไซต์ของบริษัทเสมอมา บริษัทเป็นผู้ดำเนินงานเว็บไซต์ surutto.com (ซึ่งต่อไปนี้เรียก "เว็บไซต์นี้") ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้
เมื่อเข้าใช้เว็บไซต์นี้กรุณาทำความเข้าใจรายละเอียดที่กำหนดไว้
นอกจากนี้ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบรายละเอียดล่าสุดอยู่เป็นประจำ

ลิขสิทธิ์

โดยหลักทั่วไปแล้ว ลิขสิทธิ์ของงาน (ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง ฯลฯ) ที่ลงบนเว็บไซต์นี้เป็นของบริษัท และบริษัทได้รับสิทธิ์ในการใช้งานและเผยแพร่จากผู้ถือลิขสิทธิ์
ห้ามทำซ้ำรูปถ่าย โลโก้ชื่อบริษัท รูปภาพ ข้อความ และข้อมูลเนื้อหาอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด เว้นแต่กฎหมายลิขสิทธิ์กำหนดให้ไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ เช่น "การทำซ้ำเพื่อการใช้งานส่วนตัว" เป็นต้น

การตั้งค่าลิงก์

ห้ามตั้งค่าลิงก์จากเว็บไซต์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้โดยเด็ดขาด

 • เว็บไซต์ที่เป็นการกล่าวว่าร้ายบริษัท บริษัทอื่น หรือบุคคลที่สาม หรือทำลายความน่าเชื่อถือของบริษัทเหล่านั้น หรืออาจเข้าข่ายลักษณะดังกล่าว
 • เว็บไซต์ที่ละเมิดหรืออาจละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบริษัท บริษัทอื่น หรือบุคคลที่สาม
 • เว็บไซต์ที่ใช้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ (การให้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้โดยเก็บค่าธรรมเนียม ฯลฯ)
 • เว็บไซต์ที่ละเมิดหรืออาจละเมิดทรัพย์สิน เกียรติยศ บุคลิกภาพ สิทธิมนุษยชน หรือความเป็นส่วนตัวของบริษัท บริษัทอื่น หรือบุคคลที่สาม
 • เว็บไซต์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคม
 • เว็บไซต์ที่อาจทำให้ผู้ดูเว็บไซต์เข้าใจผิดหรือทำให้การตัดสินใจผิดไป

เว็บไซต์อื่นนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ เป็นพิเศษในการลิงก์มายังเว็บไซต์นี้ โปรดตั้งค่าลิงก์ไปยัง Surutto KANSAI Co., Ltd. [https://www.surutto.com] และกรุณาตั้งค่า URL โดยใช้เป็นข้อความ (Text link) ว่า "Surutto KANSAI Co., Ltd." หรือ "Surutto KANSAI" กรุณางดการลิงก์ไปยังหน้าอื่น นอกเหนือจากหน้าแรกสุดของเว็บไซต์ เนื่องจากลิงก์อาจหายไป หรืออาจมีการย้ายไปยังเว็บไซต์ข้อมูลเก่า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแผนผังเว็บไซต์โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ นอกจากนี้ ในการตั้งค่า ห้ามตั้งค่าลิงก์ที่ทำให้เข้าใจผิดว่าเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาดังกล่าว

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

แม้ว่าบริษัทจะให้ความระมัดระวังในด้านต่าง ๆ กับข้อมูลที่ลงบนเว็บไซต์นี้ แต่บริษัทจะไม่รับประกันความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความสามารถในการใช้งาน ความปลอดภัย ฯลฯ ของเนื้อหา และโปรดทราบว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลใด ๆ ที่ตามมาซึ่งเกิดจากการตัดสินและการดำเนินการตามข้อมูลที่ลงไว้ของผู้ใช้

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ แคมเปญ ฯลฯ ที่ลงบนเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการที่นำเสนอ หรือแคมเปญที่กำลังดำเนินการอยู่ แต่อาจไม่ครอบคลุมทั้งหมด นอกจากนี้ ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูล ณ ช่วงขณะที่นำขึ้นเว็บไซต์ และหลังจากที่ลงบนเว็บไซต์นี้ ข้อมูลที่ลงไปอาจได้รับการแก้ไขหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือข้อมูลที่ลงอาจไม่ตรงกับสถานการณ์จริงเมื่อเวลาผ่านไป

ที่อยู่ของเว็บไซต์นี้รวมทั้งหน้าแรกของเว็บไซต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาการแสดงผลและผลกระทบที่ตามมาอื่น ๆ เช่น ลิงก์เสียอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนที่อยู่ของเว็บไซต์นี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือเว็บไซต์ขัดข้องหรือหยุดดำเนินการไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

บริษัทไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้จะไม่ขัดข้อง หรือไม่เกิดข้อผิดพลาด หรือรับประกันว่าข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข และไม่รับประกันถึงไวรัสคอมพิวเตอร์หรือสิ่งอันตรายอื่น ๆ ในเว็บไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์

ขอบเขตผลบังคับใช้ของรายละเอียดเงื่อนไขนี้

รายละเอียดเงื่อนไขนี้ใช้กับข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้ และเนื้อหาที่เกิดจากข้อมูลดังกล่าว

สภาพแวดล้อมในการใช้งาน

ในการดูและใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างสะดวกสบาย ขอแนะนำสภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้

เบราว์เซอร์ที่แนะนำ

PC

Windows:

 • Microsoft Edge เวอร์ชันล่าสุด
 • Google Chrome เวอร์ชันล่าสุด

Mac:

 • Safari เวอร์ชันล่าสุด (OS 10.x เป็นต้นไป)
 • Google Chrome เวอร์ชันล่าสุด

สมาร์ตโฟน

OS:

 • iOS 10 เป็นต้นไป
 • Android 5.x เป็นต้นไป

เบราว์เซอร์ :

 • เบราว์เซอร์มาตรฐานที่ติดตั้งมาในแต่ละ OS

กรณีที่ท่านใช้เบราว์เซอร์อื่นนอกเหนือจากที่แนะนำ หรือเบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่าคำแนะนำ กรุณาใช้เบราว์เซอร์ที่แนะนำด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
การทำงานหรือการแสดงผลอาจไม่ถูกต้อง และ CyberTrust Root Certificate ของเบราว์เซอร์บางตัวหมดอายุแล้ว

ความละเอียดหน้าจอ

1366x768 pixel ขึ้นไป

[เกี่ยวกับการใช้ SSL]

บางส่วนของหน้าเว็บไซต์บริษัทใช้ SSL (Secure Sockets Layer) ในการสื่อสารเมื่อดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การขอหรือเปลี่ยนแปลง PiTaPa Club ID จะดำเนินการด้วย SSL ที่เข้ารหัสด้วย 128bit เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โปรดทราบว่าท่านอาจไม่สามารถใช้งานสิ่งเหล่านี้ได้ หากเบราว์เซอร์ WWW หรือสภาพแวดล้อมในการส่งข้อมูลของท่านไม่รองรับ SSL

คุกกี้ (Cookies)

เว็บไซต์ของบริษัทใช้คุกกี้เพื่อให้บริการบางอย่างสะดวกยิ่งขึ้นในการใช้งาน คุกกี้คือฟังก์ชันที่ช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทสามารถจัดเก็บข้อมูลไว้ในเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ฯลฯ ของลูกค้า และดึงข้อมูลได้ในภายหลัง เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เท่านั้น

 • ใช้คุกกี้เพื่อจัดการการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างหน้าเว็บและตรวจสอบว่าเป็นบุคคลเดียวกัน
 • ป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและรับรองความปลอดภัยของลูกค้า

อนึ่ง ตัวคุกกี้เองไม่สามารถทำงานเป็นโปรแกรมได้ และข้อมูลในคุกกี้จะถูกเข้ารหัสไว้ นอกจากนี้ คุกกี้ที่ใช้ในเว็บไซต์ของบริษัทจะถูกใช้ในระหว่างการเรียกดูเท่านั้น ดังนั้น การป้องกันความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและความปลอดภัยจึงสูงมากเมื่อเทียบกับคุกกี้ทั่วไป ท่านสามารถเลือกรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการส่งคุกกี้ และสามารถเลือกว่าจะรับคุกกี้หรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน อย่างไรก็ตาม กรุณาตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้รับคุกกี้เพื่อให้สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์ของบริษัท

Plugin

ในบางหน้าของเว็บไซต์บริษัท จำเป็นต้องใช้ Plugin ดังต่อไปนี้

JavaScript และ Style Sheet

หน้าเว็บไซต์ของบริษัทใช้ JavaScript และ Style Sheet กรุณาตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้สามารถใช้ JavaScript และ Style Sheet ได้เพื่อใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ โดยทั่วไปแต่ละเบราว์เซอร์จะถูกตั้งค่าเป็น "เปิดใช้งาน" ไว้อยู่แล้ว (หากการตั้งค่าข้างต้นไม่ถูกต้อง อาจเกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น หน้าจอแสดงผลไม่ถูกต้อง ฟังก์ชันบางอย่างไม่สามารถใช้งานได้ เป็นต้น)

Google Analytics

เว็บไซต์ของบริษัทใช้ Google Analytics รวบรวมข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ เพื่อวิเคราะห์สถานะการใช้งานเว็บไซต์และปรับปรุงความสะดวกของลูกค้า และปรับเนื้อหาที่ลงให้เหมาะสมที่สุด

Google Analytics ใช้คุกกี้ที่บริษัทสร้างขึ้นเพื่อวิเคราะห์สถานะการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทจะรับผลวิเคราะห์จากบริษัท Google เพื่อติดตามสถานะการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท

ข้อมูลของลูกค้าที่เก็บรวบรวม บันทึก และวิเคราะห์โดย Google Analytics ไม่มีข้อมูลใด ๆ ที่ระบุตัวบุคคล นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท Google

หากท่านปฏิเสธการเก็บข้อมูลจาก Google Analytics บนเว็บไซต์ของบริษัท ท่านสามารถใช้ Google Analytics Opt-out Add-on จากหน้า Google ด้านล่าง เพื่อระงับการเก็บข้อมูลได้

กรุณาดูเว็บไซต์ Google Analytics สำหรับคำอธิบายเงื่อนไขการใช้บริการของ Google Analytics และกรุณาดูหน้าเว็บไซต์ของ Google สำหรับคำอธิบายนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

อนึ่ง เว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการ Google Analytics